ANBI

De stichting Laat uw huisdier na beschikt over een ANBI-status!

Beleidsplan

•de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
De stichting ‘Laat uw huisdier na’ stelt zich ten doel om huisdieren van terminaal zieken, overleden eigenaren die niet binnen de familiekring, door nabestaanden kunnen worden voorzien van een gegarandeerde toekomst op te vangen en al dan niet permanent te huisvesten binnen de hen ter beschikking staande faciliteiten en/of netwerk. Ze streven ernaar om nog bij leven en welzijn van de verantwoordelijke eigenaar een toekomstplan vast te leggen voor het dier in kwestie zodat in geval van noodzaak tot opvang onmiddellijk ingespeeld kan worden op, recht gedaan kan worden aan de specifieke behoeften van het dier in kwestie. Het doel omhelst mede het verschaffen van informatie, het bijdragen aan bewustwording dat sterfelijkheid der mensheid nood tot nadenken/handelen in het belang van dieren die achterblijven. Anticiperen op de toekomst van een geliefd dier vanaf het moment dat men zelf niet langer bij machten en krachten is om die taak voort te zetten.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit de dieren voorzien in en van hun dagelijkse behoeften, waken over en handelen in het belang van hun fysieke en mentale gesteldheid. Waarbij wensen van voormalige eigenaar én van het dier als leidraad gelden. Het zoeken naar voor het dier in kwestie meest ideale omstandigheden binnen de mogelijkheden tot opvang waardoor de levenskwaliteit gewaarborgd blijft. Bijvoorbeeld: een dier wat gedurende het samenzijn met voormalige eigenaar gewend was om dagelijks een fikse wandeling te maken wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die met veel plezier in die behoeften voorziet.

De dieren worden opgenomen binnen harten en huis/huizen die ter beschikking staan van de stichting en het omringende netwerk. Geen 9 tot 5 mentaliteit, geen wisselende diensten, geen vreemde handen, maar 24 uur per dag, 7 dagen in de week liefde, structuur en zekerheid. We bieden ze een huiselijk leven, waarbij ze worden bezien als volwaardige gezinsleden en dat binnen een liefdevolle woongemeenschap.

Het te voeren beleid is flexibel vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroepen. Binnen de doelgroepen bevinden zich naast de dieren namelijk ook de eigenaren die zichzelf ertoe hebben gebracht om eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. Aan de hand van hun ervaringen/wensen zal goede nota worden genomen van individuele karakters en specifieke behoeften en uitvoerig worden  besproken hoe wij daarin kunnen voorzien. Gedurende de periode voorafgaand aan het effectueren van gevraagde opvang vragen wij eigenaren/verzorgers van de dieren om alle van belang zijnde informatie bij te houden op schrift zodat ook die aan ons kunnen worden overgedragen ten tijde van noodzaak tot het bieden van opvang. Dit alles om de overgang voor het dier in kwestie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

•de wijze van verwerving van inkomsten
Met de eigenaren wordt op voorhand een bepaald bedrag afgesproken, bij voorkeur opvang kostendekkend. We hanteren daarbij de kostenraming zoals te doen gebruikelijk is voor de consumententoets. Maar zijn daarnaast afhankelijk van een groot aantal factoren zoals formaat, ras, leeftijd, gezondheid en de op ervaring gebaseerde levensverwachting. Daarbij mogen de kosten van onderhoud faciliteiten, gas, water en licht en dergelijke niet uit het oog worden verloren. De eventuele daarnaast ter onze beschikking staande tegoeden zullen worden ingezet voor uitbreiding van de woonfaciliteiten waarin wederom dieren vanuit onze doelgroep van opvang en zorg kunnen worden voorzien. Indien de financiële situatie het toestaat zal de stichting zich tevens ontfermen over een onherplaatsbaar asieldier wat na een overlijden onverzorgd is achtergebleven.

De stichting ‘Laat uw huisdier na’ verkrijgt dus mogelijk inkomsten, c.q. onderhoudsgelden voor de dieren vanuit giften afkomstig van eigenaren, overleden eigenaren en/of nabestaanden daarvan. Met het doel ons in te mogen zetten voor een aantal dieren die de verantwoording van voormalige eigenaren moesten ontberen is het ook mogelijk dat we inkomsten werven vanuit activiteiten die we organiseren. Het bieden van mogelijkheden om deze dieren te bezoeken, mee te spelen in een loterij, bingo en/of collecte waarvoor indien nodig uiteraard vergunning wordt aangevraagd bij de desbetreffende instantie.

•het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd. Mocht er ooit al sprake zijn van enig vermogen naast het opbouwen van enig continuïteiten waarborg voor de aanwezige dieren, dan zal dat rechtstreeks en in zijn geheel aan de dieren worden besteed in de vorm van uitbreiding van de opvangfaciliteiten. Mochten de thans aangestelde bestuursleden ooit de beschikking/beheer krijgen over een kapitaal in geld of goederen dan ligt het binnen de lijn der verwachtingen om een raad van toezicht aan te stellen.

Oprichtingsdata 25-06-2019

RSIN: 8601.67.781

Stichting Laat uw huisdier na, Dennestraat 9, 4709 PR Nispen

Tel: 06 12483461
elsadams@xs4all.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 75169967

Bankgegevens: NL84 INGB 0007 322978
Ten name van stichting Laat uw huisdier na

Bestuur:
Voorzitter Adams Elisabeth Petronella Marie (Els)
Secretaris Visser Jan Martinus
Penningmeester van As Barbara Maria Johanna (Bab)

Er is geen enkele vorm van beloningsbeleid voor het bestuur of beleidsbepalers.

Financieel overzicht 2020

Gezien onze oprichtingsdatum 25 juni 2019 is er geen financieel overzicht van 2019. Dat van 2020 vindt hieronder. 

Deel deze pagina